• Wczesna diagnoza i terapia szansą dla dziecka z autyzmem

  Fundacja „Wspólny Świat”

  i Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Biała Podlaska

  serdecznie zapraszają na Konferencję

  „Wczesna diagnoza i terapia szansą dla dziecka z autyzmem"

  która odbędzie się dnia 15 listopada 2012r. w Sali Konferencyjnej (nr 238)

  Urzędu Miasta Biała Podlaska


   

  Patronat honorowy nad Konferencją objął

  Prezydent Miasta Biała Podlaska Andrzej Czapski   

  Autyzm to coraz powszechniej występujące zaburzenie rozwojowe. Rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie i trwa całe życie. Liczba dzieci z diagnozą spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) rośnie z roku na rok, jednak na naszym terenie zaburzenie to często rozpoznawane jest stosunkowo późno – pomiędzy trzecim i piątym rokiem życia. Wczesne rozpoznanie autyzmu (przed ukończeniem 2 roku życia) pozwala na podjęcie działań leczniczych i terapeutycznych zwiększających szansę na poprawę funkcjonowania dziecka
  z ASD w stopniu zbliżonym lub równoznacznym z wyleczeniem.

  Planowana przez nas konferencja dotyczyć będzie wczesnych objawów autyzmu, pozwalających specjalistom na rozpoznanie tego zaburzenia przed ukończeniem 2 roku życia dziecka oraz różnych aspektów terapii małych dzieci z autyzmem. Przedstawione zostaną także wyniki oddziaływań terapeutycznych wdrożonych w bardzo wczesnym dzieciństwie pacjentów z rozpoznaniem autyzmu.

  Głównymi prelegentami  konferencji są specjaliści Fundacji SYNAPSIS

  Michał Wroniszewski i Joanna Grochowska.

  Michał Wroniszewski jest lekarzem psychiatrą, wybitnym specjalistą w dziedzinie autyzmu,  licencjonowanym psychoterapeutą (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne superwizorem psychoterapii, trenerem
  i superwizorem treningów grupowych oraz terapeutą rodzinnym, prowadził liczne szkolenia w tym zakresie. Jest także współzałożycielem i prezesem Zarządu Fundacji SYNAPSIS, jednego z największych ośrodków w Polsce działającego na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin oraz  dyrektorem Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem SYNAPSIS w Warszawie.

  Jest autorem, współautorem i redaktorem szeregu publikacji profesjonalnych. Wprowadza innowacyjne podejście do leczenia osób z autyzmem. Od czerwca 1995 roku członek
  i stypendysta międzynarodowej organizacji innowatorów społecznych ASHOKA.

  Joanna Grochowska jest psychologiem, terapeutą, wiceprezesem Zarządu Fundacji SYNAPSIS, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 20 lat zajmuje się diagnozowaniem małych dzieci z podejrzeniem autyzmu, prowadzi terapię oraz konsultacje dla rodziców. Jest wykładowcą na specjalistycznych szkoleniach z zakresu autyzmu, propagatorką wiedzy na temat autyzmu, autorką wielu specjalistycznych publikacji o tematyce autyzmu.

  Prelegenci przedstawią sposoby i narzędzia do prowadzenia przesiewowych badań w kierunku autyzmu, standardy diagnozy w kierunku autyzmu, możliwości i zalecenia dotyczące zapewnienia dziecku odpowiedniego leczenia i  terapii, oraz ewentualnych świadczeń i pomocy psychologicznej dla rodziców z uwzględnieniem rozwiązań związanych ze współpracą specjalistów poszczególnych placówek i instytucji, do których trafiają rodzice małych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Ponadto podejmą temat wzrostu liczby dzieci z rozpoznaniem autyzmu w ostatnich latach oraz zależności pomiędzy czasem i intensywnością podjętej terapii dziecka a poziomem funkcjonowania dorosłych osób z autyzmem. Poruszane zagadnienia zostaną uzupełnione przez prezentację doświadczeń i rozwiązań stosowanych terapii małych dzieci z autyzmem przez Fundację SYNAPSIS od strony dostępności specjalistycznego wsparcia i tworzenia szans na ich rozwój. Zaprezentowane zostaną  wyniki wczesnego wdrażania procedur leczniczo-terapeutycznych u małych dzieci z autyzmem podczas realizacji projektu „Moje dziecko rozwija się inaczej. Jak wyjść z bezradności?”, którego celem było wielokierunkowe wsparcie małych dzieci z autyzmem.

  Ponadto terapeuci Ośrodka Terapii i Diagnostyki dzieci Autystycznych „Wspólny Świat” przedstawią efekty  terapii integracji sensorycznej na przykładzie jednego z uczniów Niepublicznej Szkoły dla dzieci z autyzmem. Zaprezentowany zostanie także reportaż filmowy dotyczący wielospecjalistycznej terapii dzieci z autyzmem  prowadzonej w Ośrodku „Wspólny Świat”.

   

  Do kogo jest skierowana Konferencja?      • do lekarzy pediatrów, psychiatrów, neurologów, lekarzy rodzinnych i lekarzy innych specjalności, dla których poruszane zagadnienia będą pomocne w dokonywaniu oceny funkcjonowania dziecka podczas badań bilansowych i oceny potrzeb dziecka z ASD dotyczących rodzaju i zakresu pomocy rehabilitacyjnej
      • do dyrektorów i  pracowników pomocy społecznej, pracowników socjalnych, których zadaniem jest ocena potrzeb rodziny i dziecka oraz pomoc w zaspokajaniu tych potrzeb a poruszane zagadnienia będą służyć pomocą w dokonaniu takiej oceny
      • do pedagogów, psychologów i logopedów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz terapeutów z innych ośrodków zajmujących się pomocą dzieciom niepełnosprawnym, dla których poruszone zagadnienia będą pomocne w rozpoznawaniu wczesnych objawów ASD i budowaniu programów terapeutycznych uwzględniających potrzeby małych dzieci z podejrzeniem bądź diagnozą ASD
      • do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli których zadaniem jest rozpoznanie potrzeb swoich wychowanków oraz takie przygotowanie środowiska przedszkolnego i szkolnego, by sprzyjało wszechstronnemu rozwojowi dziecka i uwzględniało jego możliwości i ograniczenia
      • do dyrektorów i nauczycieli szkół masowych, szkół specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych jako placówek potencjalnie realizujących na swoim terenie wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
      • do  pracowników samorządowych Wydziału Edukacji i Wydziału Spraw Społecznych organizujących proces kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych oraz realizujących inne działania wspomagające rozwój dziecka i zapobiegające wykluczeniu społecznemu w celu poszukiwania kompleksowych rozwiązań w tworzeniu przyjaznych warunków              i optymalnej organizacji terapii i edukacji małych dzieci z ASD
      • do rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w celu poszerzenia wiedzy dotyczących potrzeb ich dziecka oraz możliwości zaspokajania tych potrzeb

  Udział w Konferencji jest bezpłatny.

  Rejestracja odbywa się poprzez stronę www.wspolnyswiat.org (zakładka Konferencja) do dnia 02.11.2012r.

  Program Konferencji:


  9.30. - 10.00.     Rejestracja uczestników
  10.00. - 10.15.   Wprowadzenie
  10.15. - 11.15.    Diagnoza małego dziecka ze spektrum autyzmu. Michał Wroniszewski. Fundacja  SYNAPSIS, Warszawa
  11.15. - 12.15.    Znaczenie wczesnej terapii w rozwoju dziecka z autyzmem. Joanna Grochowska. Fundacja SYNAPSIS Warszawa
  12.15. - 12.30.     Przerwa na kawę
  12.30. - 13.00.     Zespół Środowiskowy jako przykład intensywnej terapii dzieci z autyzmem. Joanna Grochowska, Olga Świeża, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa
  13.00. - 13.15.     Dziecko autystyczne w terapii Integracji Sensorycznej. Studium przypadku. Aneta Kuszneruk, Beata Tyszkiewicz-Gromisz, Fundacja Wspólny Świat, Biała Podlaska
  13.15. - 13.30.      Interdyscyplinarna terapia dziecka z autyzmem w Ośrodku "Wspólny Świat", reportaż filmowy,Fundacja Wspólny Świat
  13.30. - 14.00.      Dyskusja, odpowiedzi na pytania  Serdecznie zapraszamy

  Ilość miejsc ograniczona!

  Prezes Fundacji Wspólny Świat

  Anna Chwałek

  Z przykrością musimy poinformować, że limit miejsc został osiągnięty!

  W przypadku pytań, prosimy o kontakt z sekretariatem.

  tel. 509 846 511
     « powrót