• Dofinansowanie dla edukacji - sprawdź aktualne nabory

  Twoja placówka potrzebuje dodatkowych funduszy? Chcesz rozwinąć działalność szkoły lub przedszkola, zwiększyć dostęp dla uczniów o specjalnych potrzebach lub poprawić jakość kształcenia? Skorzystaj z najnowszych programów dofinansowań dla instytucji edukacyjnych! Zapoznaj się z treścią najnowszych programów, sprawdź terminy i warunki naborów i aplikuj o dodatkowe środki już dziś!

  Tym razem dofinansowania dotyczą województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego.

  Potrzebujesz pomocy z doborem wyposażenia szkolnego, szukasz korzystnej i kompleksowej oferty mebli lub pomocy edukacyjnych? Skontaktuj się z przedstawicielem Moje Bambino w Twoim regionie!

   

  Dofinansowania dla sektora edukacji

   

  ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO – WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

  Nazwa projektu: 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego / 10.1.1 Wychowanie Przedszkolne – ZIT, RPO Małopolskiego

  Region: Woj. Małopolskie, MOF Krakowa (gminy: Kraków, Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki)

  Termin: 30 kwietnia – 29 maja

  Kwota dofinansowania: Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 18 913 338,18 PLN.

  Kto może przystąpić: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego.

  RÓWNOŚĆ MĘŻCZYZN I KOBIET WE WSZYSTKICH DZIEDZINACH, W TYM DOSTĘP DO ZATRUDNIENIA, ROZWÓJ KARIERY, GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I PRYWATNEGO – ZWIĘKSZANIE DOSTĘPU DO OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

  Nazwa projektu: 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego / 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe), RPO Świętokrzyskiego

  Region: Woj. Świętokrzyskie

  Termin: 29 kwietnia – 22 maja

  Kwota dofinansowania: Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 15 300 000 PLN, ze środków Unii Europejskiej.

  Kto może przystąpić: gminy (gminne jednostki budżetowe), osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, żłobki oraz kluby dziecięce i ich organy prowadzące

  ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ ORAZ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO, GIMNAZJALNEGO I PONADGIMNAZJALNEGO – UPOWSZECHNIANIE I WZROST JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

  Nazwa projektu: 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego / 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej, RPO Świętokrzyskiego

  Region: Woj. Świętokrzyskie

  Termin: 30 kwietnia – 17 maja

  Kwota dofinansowania: Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi  12 750 000 PLN, ze środków Unii Europejskiej.

  Kto może przystąpić: przedszkola, a także ich organy prowadzące (w tym przedszkola z oddziałami integracyjnymi), przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego), szkoły/placówki realizujące kształcenie ogólne w rozumieniu ustawy o systemie oświaty/ustawy Prawo oświatowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) i ich organy prowadzące, jednostki samorządu terytorialnego,- organizacje pozarządowe, osoby prawne

  INWESTYCJE W EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ, PODSTAWOWĄ I GIMNAZJALNĄ

  Nazwa projektu: 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną / 7.1.4 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (infrastruktura przedszkolna), RPO Dolnośląskiego

  Region: Woj. Dolnośląskie

  Termin: 26 kwietnia – 12 września

  Kwota dofinansowania: Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi  1 697 223 euro, tj. 7 322 841 zł. Minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania: 500000 PLN.

  Kto może przystąpić: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, organy prowadzące przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, w tym organizacje pozarządowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  « powrót