• Pracownie modułowe

  MODUŁOWE PRACOWNIE PRZYRODNICZE

  SZKOLNE LABORATORIA BADAWCZE

   

  W odpowiedzi na rosnącą potrzebę zapewnienia nowoczesnych warunków kształcenia dla młodzieży w wieku szkolnym, Ministerstwo Edukacji Narodowej zainicjowało w 2018 roku projekt Modułowych Pracowni Przyrodniczych (MPP), będących gotowymi narzędziami dla nauczyciela, umożliwiającymi realizację podstawy programowej z wykorzystaniem metody badawczej. Modułowe Pracownie opracowane zostały przez Centrum Nauki Kopernik przy udziale Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

  Modułowe Pracownie Przyrodnicze przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz nauczycieli przyrody, geografii, biologii, chemii, fizyki. Mogą wspierać rozwijanie kompetencji matematycznych, również z zastosowaniem narzędzi informatycznych. Umożliwiają realizację obowiązkowych zajęć zgodnie z przyjętym aktualnie ramowym planem nauczania z przedmiotów:

  • przyroda — w klasie IV,

  • geografia — w klasach V-VIII

  • biologia — w klasach V-VIII

  • chemia — w klasach VII-VIII

  • fizyka — w klasach VII-VIII

  Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem Modułowych Pracowni Przyrodniczych angażują uczniów w proces badawczy, uczą pracy samodzielnej i grupowej w jednakowym stopniu aktywizując wszystkich uczestników. Nauczyciel pełni rolę facylitatora – jego zadaniem jest wsparcie kompetencji uczniów w samodzielnym formułowaniu pytań i poszukiwaniu odpowiedzi poprzez obserwację i eksperymenty naukowe. Czas trwania proponowanych eksperymentów dostosowany jest do długości godziny lekcyjnej – każde doświadczenie możliwe jest do zrealizowania w czasie krótszym, niż 45 minut.

  CELE EDUKACYJNE W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH REALIZOWANE POPRZEZ MODUŁOWE PRACOWNIE:

  1. ROZBUDZENIE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW ŚWIATEM PRZYRODNICZYM:
  • rozwijanie ciekawości świata i chęci aktywnego poznawania przyrody;
  • rozwijanie wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej;
  • kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy przyrodniczej.


  2. KSZTAŁTOWANIE U UCZNIÓW POSTAWY BADAWCZEJ:
  • rozwijanie dociekliwości oraz chęci i umiejętności zadawania pytań;
  • kształtowanie umiejętności formułowania hipotez i ich weryfikowania, np. poprzez doświadczenia i eksperymenty;
  • kształtowanie cierpliwości, wytrwałości i systematyczności;
  • rozwijanie samodzielności.


  3. WYKSZTAŁCENIE U UCZNIÓW NAWYKÓW BEZPIECZNEGO EKSPERYMENTOWANIA:
  • kształtowanie nawyku planowania i przygotowania eksperymentu (miejsce, sprzęt, kolejność działań, środki bezpieczeństwa);
  • kształtowanie nawyków bezpiecznego wykonania doświadczenia.


  4. ROZWINIĘCIE U UCZNIÓW UMIEJĘTNOŚCI PRAWIDŁOWEGO PROWADZENIA EKSPERYMENTÓW NAUKOWYCH:
  • wykonywanie podstawowych pomiarów (dokładność, konieczność powtórzeń);
  • posługiwanie się urządzeniami pomiarowymi i obserwacyjnymi;
  • dokumentowanie obserwacji i doświadczeń, opis jakościowy i ilościowy, używanie prawidłowej terminologii;
  • kształtowanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji;
  • nauka prezentacji wyników z zastosowaniem narzędzi TIK.


  5. ROZWINIĘCIE U UCZNIÓW KOMPETENCJI PRACY W GRUPIE, W TYM:
  • rozwijanie umiejętności podziału pracy na zadania składowe i rozdzielania zadań w zespole;
  • nauka odpowiedzialności za rezultat pracy całego zespołu.


  MODUŁ WODA

  Pierwszy dostępny model MPP umożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych poświęconych tematyce wody. Zawartość modułu jest ściśle związana z aktualną podstawą programową i dostosowana do realizacji jej treści, przede wszystkim w zakresie nauczania fizyki i chemii dla klas VII i VIII.

  Funkcjonalne pudełko umożliwia samodzielne rozłożenie, korzystanie i sprzątnięcie zestawu przez uczniów. Dzięki temu tworzy niepowtarzalną okazję do rozwoju umiejętności zadawania pytań, poszukiwania odpowiedzi i formułowania wniosków, zarówno w ramach pracy samodzielnej, jak i grupowej.

  Moduł Woda może być wykorzystywany przez nauczycieli różnych specjalności, na kilku poziomach nauczania. Zestaw umożliwia przeprowadzanie eksperymentów naukowych powiązanych z treścią podstawy programowej, a także poszerzenie wiedzy i rozwój zainteresowań w ramach zajęć dodatkowych.

  CO ZNAJDZIESZ W ŚRODKU?

  W skład Modułu Woda wchodzą m.in. probówki, odczynniki, szalki, przewody i sprzęt pomiarowy, a także 30 scenariuszy zajęć, podręcznik dla nauczyciela i karty pracy uczniów. Zawarte w zestawie akcesoria umożliwiają samodzielne przeprowadzenie eksperymentów i poznania w praktyce właściwości wody, dotychczas znane uczniom wyłącznie ze szkolnych podręczników.

  Pojedynczy moduł przystosowany jest do pracy w grupie maksymalnie 30 uczniów. Zaleca się używanie jednego modułu na grupę do 5 uczniów.

  Zamów Moduł Woda!

   


  NOWOŚĆ! MODUŁ POWIETRZE

  Nowość! Druga z serii Modułowych Pracowni Przyrodniczych przygotowana przez Centrum Nauki Kopernik. Zawartość zestawu przygotowana jest według obecnej podstawy programowej, a przygotowane eksperymenty skupione są dookoła tematyki powietrza. Moduł Powietrze już wkrótce dostępny w sprzedaży – wyłącznie w ofercie Moje Bambino.

  Podobnie jak w przypadku poprzedniego zestawu, także Moduł Powietrze zamknięty został w funkcjonalnym pudełku z wygodną rączką. Zestaw zawiera sprzęt badawczy niezbędny do realizacji zadań z poradnika metodycznego. Załączone akcesoria umożliwiają zarówno samodzielną jak i grupową pracę uczniów przy wykorzystaniu metody badawczej. Moduł Powietrze może być wykorzystywany także pokazowo.Eksperymenty przygotowane w ramach modułu są interdyscyplinarne i umożliwiają realizację podstawy przedmiotowej z kilku przedmiotów: biologii, chemii, fizyki i geografii.

   

   

  CO ZNAJDZIESZ W ŚRODKU?

  W ramach zestawu Moduł Powietrze znaleźć można m.in. przewody, naczynia, półkule magdeburskie, manometr, zestawy do wykonywania doświadczeń w środowisku nadciśnienia i podciśnienia, a także 30 scenariuszy zajęć w formie przewodnika metodycznego, karty pracy dla uczniów i nauczyciela oraz pamięć USB z materiałami w formacie PDF.

  Pojedynczy zestaw przeznaczony jest do pracy w grupie liczącej maksymalnie 30 osób. Zaleca się stosowanie modułu w małych grupach do 5 osób.

  Zamów Moduł Powietrze!